Pokyny k zajištění bezpečného pohybu -rekonstrukce fasády školy Meziboří

Publikoval Žielinský v

K zajištění bezpečnosti a ochraně žáků a zaměstnanců školy v době rekonstrukce a stavebních prací – pohyb a pobyt zaměstnanců a žáků školy v areálu školy.

Stavební práce budou prováděny ve vnějších prostorách školy.

Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy bude zajištěn v plném rozsahu.

Stavební materiál bude uskladněn ve venkovních prostorách školy, stavební prostor bude viditelně označen plotem nebo výstražnou páskou.

Žákům je zakázáno jednat způsobem, který by ohrožoval jejich vlastní zdraví a bezpečnost, zdraví a bezpečnost jejich spolužákům a dalších osob.

Zaměstnanci i žáci dodržují především tyto zásady bezpečnosti:

  • zaměstnanci a žáci školy se nebudou zdržovat v bezprostředním okolí stavby, nesmí vstupovat do prostor určených k uskladnění stavebního materiálu vymezených viditelným označením, ani za bezpečnostní pásky či ploty ohraničující prostor stavby;
  • zaměstnanci i žáci se pohybují v areálu školy se zvýšenou opatrností;
  • zaměstnanci i žáci musí respektovat bezpečnostní pokyny zhotovitelů stavby vydávaných v průběhu jednotlivých etap stavby (tyto pokyny budou vydávány formou dodatku k tomuto pokynu);
  • zaměstnanci i žáci nesmí manipulovat s jakýmkoliv zařízením na stavbě, zejména platí přísný zákaz vstupu na lešeňové konstrukce, manipulace s pracovními stroji, elektroinstalací a elektrozařízením stavby;
  • návštěvy školy ze strany rodičů či jiných osob, které nejsou zaměstnanci školy se nesmí pohybovat v bezprostředním okolí stavby;
  • pokud zjistí zaměstnanec školy jakékoli porušení tohoto opatření ze strany žáků, zaměstnanců či jiných osob, je povinen na toto pochybení neprodleně upozornit vedení školy;
  • všichni třídní učitelé, včetně zástupu třídních učitelů v případě jejich nemoci apod., jsou povinni seznámit žáky školy neprodleně s tímto opatřením a poučení zapsat do třídní knihy a prezenční listiny;
  • rodiče budou seznámeni s tímto opatřením prostřednictvím webových stránek;
  • v případě jakékoli změny budete včas informováni;
  • každé porušení tohoto zákazu bude přísně trestáno. Porušení tohoto pokynu ze strany žáků bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu.

Uvědomme si, že nám jde především o bezpečnost a zdraví našich dětí.

Fotografie od uživatele Ash @ModernAfflatus ze služby Pexels

Kategorie: Pro studenty