Závěrečné učňovské zkoušky

1. Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:

a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku

b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“ má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

2. Obsah a forma závěrečné zkoušky

Společná ustanovení:

 • Závěrečná zkouška se skládá: z písemné zkoušky, ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku.
 • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut a ředitelem školy jsou pro ni stanovena 3 témata, z nichž si žák jedno zvolí. Výsledky písemné zkoušky se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústních zkoušek. Čas pro volbu tématu je stanoven na 15 minut a bezprostředně předchází písemné zkoušce.
 • Hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové závěrečné zkoušky. Hodnocení schvaluje příslušná komise. O schválení hodnocení písemné části zkoušky je vyhotoven písemný zápis.
 • Praktická zkouška se koná dle rozpisu, který je zveřejněn na webové stránce školy. Ředitel školy vybírá z jednotného zadání ZZ tři témata, každému žákovi je přiděleno jedno téma. Hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ. Hodnocení schvaluje příslušná komise.
 • Pro jednotlivé ústní zkoušky vybere ředitel školy nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
 • Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů stanovených ředitelkou školy.

3. Termíny

 • Opravná závěrečná praktická zkouška (15. 9. 2022 – 15. 9. 2022)
 • Opravná závěrečná písemná zkouška (16. 9. 2022 – 16. 9. 2022)
 • Opravná závěrečná a maturitní zkouška (19. 9. 2022 – 19. 9. 2022)
 • Nejpozdější termín přihlášky k opravné závěrečné zkoušce (14. 11. 2022 – 14. 11. 2022)
 • Opravné a dodatečné závěrečné zkoušky (14. 12. 2022 8:00 – 14. 12. 2022 14:00)
 • Uzavření klasifikace žáků třídy EL3 – pedagogická rada (29. 5. 2023 – 29. 5. 2023)
 • Předání závěrečného vysvědčení EL3 (31. 5. 2023 – 31. 5. 2023)
 • Písemné závěrečné zkoušky třídy EL3 (1. 6. 2023 – 1. 6. 2023)
 • Praktické závěrečné zkoušky třídy EL3 (5. 6. 2023 – 6. 6. 2023)
 • Ústní závěrečné zkoušky (14. 6. 2023 – 14. 6. 2023)
 • Slavnostní předání výučních listů (16. 6. 2023 – 16. 6. 2023)

4. Témata

5. Opravné termíny