Nejčastější dotazy

Musím mít na přihlášce potvrzenou lékařskou prohlídku?

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu je potřebné doložit na přihlášce u oborů aplikovaná chemie, mechanik elektrotechnik, a elektromechanik pro zařízení a přístroje.
Potvrzení NEMUSÍ být u přihlášky na obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.

Jaká jsou zdravotní omezení pro jednotlivé obory?

APLIKOVANÁ CHEMIE – uchazeči by neměli mít diagnostikovánu přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

MECHANIK ELEKTROTECHNIK a ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE – uchazeči by neměli mít prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů a neměli by mít diagnostikovánu přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – bez zdravotního omezení, obor vhodný pro všechny uchazeče.

Je ve škole bezbariérový přístup a WC pro vozíčkáře?

Ano.

Budou se konat přijímací zkoušky jako na krajských školách?

ANO, ty se konají již od roku 2016/17. Písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky do oboru Aplikovaná chemie se však  neuskuteční.

Co je to zkrácené studium? Mám na přihlášce zaškrtnout „ano”?

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru. Studují potom jenom odborné předměty. Pokud nemáte maturitní zkoušku, musíte na přihlášce škrtnout „ano” a ponechat „ne”.

Jak mám podat přihlášku ke studiu ?

Přihlášku ke studiu můžete zaslat poštou na adresu Střední škola EDUCHEM, a.s., Okružní 128, 435 13 Meziboří nebo odevzdat přímo na sekretariátu školy , č. dveří 208. Společně s přihláškou odevzdejte všechny další požadované doklady. Pokud nebude vaše přihláška úplná, budete vyzváni k jejímu doplnění. Nezapomeňte přihlášku podepsat. U nezletilých uchazečů podepisuje přihlášku i zákonný zástupce uchazeče. V přihlášce nezapomeňte uvést kontaktní telefonní číslo a e-mail adresu. Formulář přihlášky si můžete vytisknout z menu Pro uchazeče.

Co se stane po odevzdání přihlášky ?

Po odevzdání přihlášky bude každému uchazeči přiděleno registrační číslo, které bude uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci sděleno písemně po uzavření příjmu přihlášek. Výsledky přijatých uchazečů v přijímacím řízení budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem.

Jak se dozvím výsledek přijímacího řízení?

Ředitelka školy odesílá svoje rozhodnutí poštou pouze nepřijatým uchazečům. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře), způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy nebo telefonicky po sdělení registračního čísla uchazeče na tel. čísle 474 526 258).

Proč a kdy musím odevzdat zápisový lístek ?

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat do školy zápisový lístek. Pokud tak neučiní, vzdává se tím svého práva stát se žákem školy a jeho studijní místo bude uvolněno jinému uchazeči. Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří se hlásí do dálkové formy studia. Zápisový lístek odevzdávají pouze uchazeči, kteří byli přijati do DENNÍ FORMY studia.

Zápisový lístek můžete , dle novely školského zákona, uplatnit pouze jednou. Tzn., že zákon neumožňuje vzít zpět zápisový lístek. Výjimkou je případ, kdy jej uchazeč bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání proti nepřijetí. V takovém případě musí uchazeč předložit „Rozhodnutí o přijetí na základě odvolání (proti nepřijetí)”.

Kde seženu zápisový lístek ?

Zápisový lístek vydává uchazečům ze základních škol základní škola, ve které plní povinnou školní docházku, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný jejich bydlišti (pro uchazeče z Ústeckého kraje Krajský úřad v Ústí nad Labem).