Školní poradenské pracoviště

výchovný poradce – Mgr. Ivana Hvězdová

 • konzultační hodiny: středy 12:00 – 15:00 /po domluvě kdykoliv
 • kontakt: 721 208 309

metodik prevence – Ing. Jiří Bidlo

 • konzultační hodiny: lichý týden 13:30 – 14:30/po domluvě kdykoliv
 • program „Nenech to být“

školní psycholog – Mgr. Veronika Smetánková

 • kontakt: 775 441 264 (dle tel. domluvy)

kariérní poradce – Ing. Petra Šejstalová


Nabídky práce pro absolventy

Užitečné webové adresy pro maturanty a absolventy (ale nejen pro ně)

Informace ze světa práce

Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky


Plán činnosti výchovného poradce

V průběhu celého školního roku:

 1. Podávání informací žákům o možnostech dalšího vzdělávání (poradenské aktivity ohledně zdrojů informací – Učitelské noviny, internetové portály vysokých škol – pomoc žákům v orientaci při získávání informací, zprostředkování náborových akcí vysokých škol v prostředí naší školy, předávání náborových materiálů zasílaných škole – veškeré informace k nahlédnutí u výchovného poradce)
 2. Informace o trendech vývoje pracovního trhu a pomoc v profesionální orientaci(dlouhodobé sledování jednotlivých oblastí, kde se mohou uplatnit absolventi naší školy, doporučení dle dosavadních výsledků a úspěchů žáků – spolupráce s třídními učiteli a učiteli praktických (ekonomických) oborů)
 3. Konzultační a poradenské aktivity pro rodiče (v rámci třídních schůzek 4.ročníků informovat rodiče o organizaci přijímacího řízení na pomaturitní studium, informovat o zdrojích informací – v případě problémů s absencí nebo kázeňských problémů žáka informovat rodiče, společně postupovat a navrhovat řešení problému – spolupráce s třídními učiteli, v případě potřeby tyto úkoly delegovat na třídní učitele)
 4. Konzultační a poradenské aktivity pro žáky (informace o pomaturitním studiu, pedagogicko-výchovná intervence v případě absence a kázeňských problémů)
 5. Spolupráce se studentským parlamentem (sledování trendu spolupráce parlamentu s vedením školy, pomoc zástupcům žáků při komunikaci s vedením školy a se školní radou, sledování dodržování plánu práce studentského parlamentu)
 6. Evidence problémových žáků (v případě kázeňských problémů a vysoké absence vést kazuistiku případů v evidenčním listu studenta, navrhovat řešení problému, spolupráce s třídním učitelem, rodiči a vedením školy.)
 7. Spolupráce s třídními učiteli při řešení absence a studijních problémů žáků
 8. Spolupráce s metodikem prevence (pomoc při řešení situace v případě výskytu používání omamných látek, organizování osvětových přednášek nebo exkurzí K-centrum atd…)
 9. Evidence žáků se specifickými poruchami učení (konzultace pro žáky a rodiče, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, spolupráce s vyučujícími předmětů, kde se tyto poruchy projevují…)
 10. Spolupráce s rodiči žáků (v případě požádání rodičů o pomoc, nebo při výskytu vzdělávacích či jiných obtíží)
 11. Organizování besed a exkurzí (úřad práce, RIC…) – (žáci by si měli na základě těchto akcí udělat obrázek o tom, co je čeká po absolvování maturitní zkoušky – vysokoškolské studium, zařazení do pracovního procesu, projektování kariéry, úřad práce…)
 12. Evidence úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na pomaturitní studium (spolupráce s třídními učiteli bývalých 4.ročníků)