Střední škola Educhem

MENU

Výchovné poradenství


Mgr. Ivana Hvězdová - výchovný poradce
konzultační hodiny: ČT 12:00 - 15:00/dále dle domluvy

kontakt: 721 208 309

 Nabídky práce pro absolventy


Užitečné webové adresy pro maturanty a absolventy (ale nejen pro ně)

Databáze škol:

Informace ze světa práce:

Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky:


PLÁN ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE

 

V průběhu celého školního roku:


1/ Podávání informací žákům o možnostech dalšího vzdělávání

(poradenské aktivity ohledně zdrojů informací – Učitelské noviny, internetové portály vysokých škol – pomoc žákům v orientaci při získávání informací, zprostředkování náborových akcí vysokých škol v prostředí naší školy, předávání náborových materiálů zasílaných škole – veškeré informace k nahlédnutí u výchovného poradce)


2/ Informace o trendech vývoje pracovního trhu a pomoc v profesionální orientaci

(dlouhodobé sledování jednotlivých oblastí, kde se mohou uplatnit absolventi naší školy, doporučení dle dosavadních výsledků a úspěchů žáků – spolupráce s třídními učiteli a učiteli praktických (ekonomických) oborů)


3/ Konzultační a poradenské aktivity pro rodiče

(v rámci třídních schůzek 4.ročníků informovat rodiče o organizaci přijímacího řízení na pomaturitní studium, informovat o zdrojích informací – v případě problémů s absencí nebo kázeňských problémů žáka informovat rodiče, společně postupovat a navrhovat řešení problému – spolupráce s třídními učiteli, v případě potřeby tyto úkoly delegovat na třídní učitele)


4/ Konzultační a poradenské aktivity pro žáky

(informace o pomaturitním studiu, pedagogicko-výchovná intervence v případě absence a kázeňských problémů)


5/ Spolupráce se studentským parlamentem

(sledování trendu spolupráce parlamentu s vedením školy, pomoc zástupcům žáků při komunikaci s vedením školy a se školní radou, sledování dodržování plánu práce studentského parlamentu)6/ Evidence problémových žáků

(v případě kázeňských problémů a vysoké absence vést kazuistiku případů v evidenčním listu studenta, navrhovat řešení problému, spolupráce s třídním učitelem, rodiči a vedením školy.)


7/ Spolupráce s třídními učiteli při řešení absence a studijních problémů žáků


8/ Spolupráce s metodikem prevence

(pomoc při řešení situace v případě výskytu používání omamných látek, organizování osvětových přednášek nebo exkurzí K-centrum atd…)


9/ Evidence žáků se specifickými poruchami učení

(konzultace pro žáky a rodiče, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, spolupráce s vyučujícími předmětů, kde se tyto poruchy projevují…)


10/ Spolupráce s rodiči žáků

(v případě požádání rodičů o pomoc, nebo při výskytu vzdělávacích či jiných obtíží)


11/ Organizování besed a exkurzí (úřad práce, RIC…)

(žáci by si měli na základě těchto akcí udělat obrázek o tom, co je čeká po absolvování maturitní zkoušky – vysokoškolské studium, zařazení do pracovního procesu, projektování kariéry, úřad práce…)


12/ Evidence úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na pomaturitní studium.

(spolupráce s třídními učiteli bývalých 4.ročníků)

Student nebo rodičVýchovné poradenství

© 2018 Insion

 


Modul