Střední škola Educhem

MENU

53-41-H/01 Ošetřovatelka

TŘÍLETÝ OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent oboru Ošetřovatel se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích nebo v ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením nebo v zařízeních pro seniory a v hospicích.

V oblasti výkonu profese je připraven pomáhat při podávání stravy pacientům, pomáhat při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům a popřípadě je krmit, doprovázet pacienty na odborná vyšetření a ošetření, pečovat o úpravu prostředí pacientů, provádět rehabilitační ošetřovatelství včetně prevence poruch mobility, podílet se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, na jejich dezinfekci a sterilizace a zajištění jejich dostatečné zásoby, poskytovat zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu.

Spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními a s domovy pro seniory v okrese. V těchto zařízeních je našim žákům poskytován i odborný výcvik.

Učební plán 

ŠKOLNÉ

9 600,- Kč ročně


                                 Student nebo rodičStudijní oboryOšetřovatelka

© 2018 Insion

 


Modul